Aktuality

Obnovení prezenčního vzdělávání v MŠ

 

Zahájení provozu Mateřské školy sv. Josefa v Kojetíně s osobní účastí dětí od 19. 4.2021

19 . 4. 2021 se vrátí do mateřské školy předškoláci a děti rodičů vybraných profesí / rodiče těchto dětí doloží potvrzení o zaměstnání/.

Děti budou vzdělávány ve skupině o maximálním počtu 15 dětí.

Podmínkou vstupu dítěte do MŠ je antigenní testování dětí, které bude probíhat dvakrát týdně za Vaší účasti /v případě testování dítěte za přítomnosti jiné osoby, než je rodič, je zapotřebí písemné pověření této osoby rodičem/. Testovací dny budou pondělí a čtvrtek.

Nebude-li dítě přítomno v den testování ve škole, testování se provedev den jeho příchodu.

 

Prosím Vás o respektování požadavků školy, které vyplývají ze zákonů, vyhlášek a nařízení

 k ochraně veřejného zdraví / k nahlédnutí na vývěsce MŠ/.

Příchod dětí je stanoven v intervalech, které byly rodičům předem oznámeny.

 

Pracovníci vybraných profesí jsou:

zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletápedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,zaměstnanci bezpečnostních sborů, příslušníci ozbrojených sil, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,zaměstnanci Úřadu práce České republiky, zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 
Antigenní testování dětí

budeme provádět za pomocí rodičů šetrným výtěrem z nosu, podle návodu k použití. Na vyhodnocení testu vyčkáte. Jestliže rodič na vyhodnocení testu nevyčká, v případě pozitivního testu dítěte, který mu telefonicky sdělen pedagogem, vrátí se neprodleně zpět do MŠ k vyzvednutí dítěte.

Testování bude probíhat v první třídě.

Před vstupem do třídy si dítě umyje ruce. Dítě bude mít roušku, kterou si sundá na testování. Každému testovanému dítěti bude vymezen stoleček.

Na výsledky budou děti čekat u stolečku /čekání bude spojeno s prací u stolečku, např. kresbou/, popřípadě vyčkají s rodičem v šatně.

Pokud bude výsledek testu negativní, může rodič dítě předat paní učitelce do druhé třídy.

Testování je povinné pro všechny děti, neprovádí se u dětí, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí dítě prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Při testování budeme postupovat podle metodiky ministerstva školství

/podrobnosti a dotazy byly konzultovány telefonicky, další nejasnosti z Vaší strany budeme moci odpovědět také osobně při předávání dítěte/.

Budeme se snažit, aby celý proces testování nebyl pro dítě stresující.

 

Děkujeme vám za dodržování hygienických pravidel a spolupráci při zvládnutí opatření.

 

 

 


Individuální vzděláváníú/Distanční výuka

PRO RODIČE - aplikaci Moje iŠkolička zobrazujete pomocí prohlížeče Chrome po přihlášení na stránkách www.hrajeme-si.cz - aplikaci můžete používat na počítačích i tabletech v operačním systému Win7,8 a 10, Android i iOS. Ve všech těchto OS ale výhradně přes prohlížeč Chrome. Pokud Chrome nemáte, musíte tento prohlížeč nainstalovat. Aplikace neběží na starých systémech XP a Vista Postup: 1. spusťte Chrome a vstupte na www.hrajeme-si.cz 2. přihlaste se pomocí ikony vpravo nahoře, zadejte přihlašovací jméno doma.cmsjosef@seznam.cz a heslo /pošleme v SMS/ 3. potom v horním menu zvolte oddíl “iŠkolička” a po načtení stránky pak pomocí růžového tlačítka vstupte do aplikace Moje iŠkolička 4. aplikace se po chvíli načte (v závislosti na rychlosti připojení) a zobrazí se Vám dlaždice aplikace. Uvnitř aktivních (barevně zobrazených) dlaždic najdete konkrétní interaktivní programy nebo hry 5. po vstupu do jakéhokoliv programu nebo hry přepněte zobrazení do režimu celé obrazovky pomocí blikajícího červeného tlačítka 6. manuály k jednotlivým programům a hrám najdete v poslední - žluté dlaždici 7. uživatelské jméno a heslo je pro všechny společné, proto prosím neměňte tyto údaje v zákaznickém profilu a nepředávejte je neoprávněným osobám /LICENCE/. 8. aby byl vstup do iŠkoličky pro Vás jednodušší, je možné aplikaci uložit jako zástupce stránky na plochu pro rychlý přístup, popřípadě i nainstalovat. Postup jak na to a i další informace najdete v manuálu iŠkoličky (www.hrajeme-si.cz/…tml) 9. v případě dotazů na chod aplikace kontaktujte paní učitelku Janu Chvátalovou 731 876 403, popř. podporu na e-mailu prikryl@hrajeme-si.cz Tuto licenci nelze používat odkudkoliv, např. pokud je dítě u prarodičů, může se přihlásit i tam. K přístupu do iŠkoličky děti i pedagogové na všech místech používají společný uživatelský účet - stejné přihlašovací jméno a heslo. 

Organizační pokyny platné od 1. 9. 2020 vzhledem ke COVID-19

 • Dítě doprovází do budovy 1 osoba

Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do budovy vstupovat

 • Dospělé osoby při vstupu provedou dezinfekci rukou

   

 • Dospělé doprovázející osoby /i cizí osoby pohybující se

 v budově MŠ/ se v budově zdržují jen podobu nezbytně nutnou

 • Do skříňky v šatně uloží rodič 2 ks jednorázových rouše

    v podepsaném uzavíratelném sáčku

 • Rodič před předáním dítěte pedagogovi dohlédne na dítě, aby si řádně umylo vodou a mýdlem ruce /20- 30 sekund/

  • Při předávání bude dítěti změřena teplota
 • V případě příznaků jakéhokoliv nachlazení nebude dítě do MŠ přijato /u alergiků je nutné při příznacích doložit, že dítě netrpí infekční nemocí/

 • V případě vyskytnutí příznaků v průběhu dne bude dítě okamžitě izolováno a rodič bude neprodleně vyzván k okamžitému vyzvednutí dítěte.

 • Po návštěvě lékaře je rodič povinen neprodleně informovat MŠ

   o zdravotním stavu dítěte.

   

 • Prosíme rodiče, aby dohlédli na to, aby děti do MŠ nenosily hračky a jiné předměty z domova.

Pokyny mohou být pozměněny v závislosti na aktuální epidemiologiké situaci podle pokynů KHS a podle systému ,,PES”

ŠKOLKOVNÉ

Školkovné činí 300,- Kč za měsíc. Je vybíráno v hotovosti každý měsíc /poslední kalendářní týden v měsíci/.

V době, kdy bude provoz mateřské školy přerušen, jsou rodiče od platby zproštěni.

Rodiče dětí, které absolvují v MŠ povinné předškolní vzdělávání,
jsou platby školkovného zproštěni po celou dobu povinné docházky.

PROSBA

Milí rodiče, jistě jste si všimli herních prvků na dvorku,
které dětem udělaly velkou radost.
Současně řešíme problém úpravy povrchu dvorku.
Nabízí se řešení bezpečné, bezúdržbové, barevné, trvanlivé od firmy 4soft -
multifunkční sportovní plocha s povrchem SmartSoft35.

Cenová nabídka pro naší MŠ je celkem vč. DPH 179 635,00- Kč. Prosíme o Vaši finanční pomoc, popřípadě o kontakt na někoho, kdo by byl ochoten darovat školce peníze za tímto účelem.
Děkujeme všem dárcům.
Mateřská škola sv. Josefa, Kojetín

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign